วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เภสัชกรรมไทย EP.1 ประวัติความเป็นมา

๑.ประวัติความเป็นมา ๑.๑ ประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนโบราณ การแพทย์แผนโบราณนั้นเริ่มมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งในสมัยนั้นมี...